شرکت انرژی گستر سینا به رشته فعالیت پتروشیمی ورود نمود
۲۸ مهر ۱۳۹۷

شرکت انرژی گستر سینا به رشته فعالیت پتروشیمی ورود نمود‏

بر اساس مجوز شماره 169 مورخ 1397/7/10 ستاد برنامه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران، ورود هلدینگ انرژی گستر سینا به رشته فعالیت پتروشیمی مصوب شد.

پرینت