اعضاء هیئت مدیره‏

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

سید عباس موسوی

رئیس هیات مدیره

2

محمد زیار

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

3

سید ولی مصطفوی

عضو هیات مدیره

4

اکبر دادخواه

عضو هیات مدیره

5

علی پور خلیل

عضو هیات مدیره

 
پرینت